Make your own free website on Tripod.com

நவீன தமிழ் அருஞ்சொற்பொருள்/GLOSSARY OF MODERN TAMIL

 

A - வரிசை

ABACUS - மணிச்சட்டம்

ABBREVIATION - குறுக்கம்

ABROAD - வெளிநாடு

ACCESSORY - துணைக்கருவி

ACCOUNTANT - கணக்கர்

ACORUS - வசம்பு

ACQUISITION - கையகப்படுத்தல்

ACROBAT, ACROBATICS - கழைக்கூத்து, கழைக்கூத்தாடி

ACTINIUM - நீலகம்

ADAM'S APPLE - கண்டம்

ADHESION - ஒட்டுப்பண்பு

ADHESIVE- பசைமம்

ADRENAL GLAND, ADRENALINE - அண்ணீரகம், அண்ணீர்

AERIAL (ANTENNA) - வானலை வாங்கி

AEROBRIDGE - விமானப் பாலம், வான்பாலம்

AEROGRAMME - வான்மடல்

AEROPLANE - விமானம், பறனை

AEROSOL - சொட்டூதி

AGENT - முகவர்

AGENCY - முகமையகம்

AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME) - வேட்டைநோய்

AILERON - இரக்கைத் துடுப்பு

AIR BAG - காப்புக் காற்றுப்பை

AIR-COOLER - காற்றுப் பெட்டி

AIR POCKET - காற்று வெற்றிடம்

AIR MAIL - வானஞ்சல்

AIR WORTHY - பறக்கத்தகுந்த

AIRCRAFT - வானூர்தி

AIRCRAFT CARRIER - விமானம் தாங்கி கப்பல்

AIRHOSTESS - விமானப்பணிப்பெண்

AIRLINE - வான்வழி

AIRPORT - விமான நிலையம், வானூர்தி நிலையம், வானிலையம், விமானகம்

AIRSPACE - வானெல்லை

ALARM, ALARM CLOCK - அலறி, அலறிக் கடிகாரம்

ALBINO, ALBINISM - பாண்டு, பாண்டுமை

ALBUM - செருகேடு

ALCHEMIST, ALCHEMY - இரசவாதி, இரசவாதம்

ALCOHOL (CHEMICALS) - வெறியம்

ALCOHOL (DRINKS) - மதுசாராயம்

ALFALFA - குதிரை மசால்

ALGAE - நீர்ப்பாசி

ALIGN, ALIGNMENT - சீரமை, சீரமைவு

ALLERGEN, ALLERGY - ஒவ்வான், ஒவ்வாமை

ALLIGATOR - ஆட்பிடியன்

ALLOY - உலோகக் கலவை

ALMOND - பாதாம்

ALUM - படிகாரம்

ALUMINIUM - அளமியம்

AMATEUR - அமர்த்தர்

AMBULANCE - மருத்துவ ஊர்தி

AMERICIUM - அமரகம்

AMMONIA - நவச்சாரியம்

AMMONIUM CHLORIDE - நவச்சார வாயு/வளி

AMPLITUDE MODULATION (AM) / MEDIUM WAVE (MW) - மதியலை

ANACONDA - ஆனைக்கொன்றான், யானைக்கொன்றான்

ANCHOR - நங்கூரம்

ANISE - சோம்பு

ANKLE - கணுக்கால்

ANT-EATER - எறும்புதின்னி

ANTENNA (TRANMIT OR RECEIVE) - அலைக்கம்பம்

ANTENNA (AERIAL) - வானலை வாங்கி, அலைவாங்கி

ANTHANUM - அருங்கனியம்

ANTIMONY - கருநிமிளை, அஞ்சனம்

ANTHROPODA - கணுக்காலி

APARTMENT (BLOCK) - அடுக்ககம்

APPLE - ஆப்பழம்

APPLAUSE - கரவொலி

APPLIANCE - உபகரணம்

APRICOT - சக்கரை பாதாமி

APRON (AIRPORT) - ஏற்றிடம்

APRON (KITCHEN) - சமயலுடை

AQUAMARINE - இந்திரநீலம்

ARCH - தோரணவாயில், வளைவு

ARCH-BISHOP - பேராயர்

ARCH-DIOCESE - பேராயம்

ARECANUT - பாக்கு

ARENA - கோதா

ARGON - இலியன்

ARMED - ஆயுதபாணி

ARMNAMENT - படைக்கலம்

ARROGANCE - ஆணவம்

ARROWROOT - கூவை

ARSENIC - பாசாணம், பிறாக்காண்டம்

ARTERY - தமனி

ARTHRITIS - கீல்வாதம்

ARTISAN - கைவினைஞர்

ASAFOETIDA - பெருங்காயம்

ASBESTOS - கல்நார்

ASPARAGUS - தண்ணீர்விட்டான்

ASSUMPTION - தற்கோள்

ASTRONAUT - விண்வெளி வீரர்

AUTHENTICITY, AUTHENTIC - சொக்க(மான), சொக்கம்

ATTENDANT - ஏவலாள்

ATHLETICS - தடகளம்

ATOL - பவழத்தீவு

ATOMIC BOMB - அணுகுண்டு

ATONEMENT - பரிகாரம், பிராயச்சித்தம்

AUDIO - கேட்பொலி

AUDIO-CASSETTE - ஒலிப்பேழை

AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) - தானியங்கி பணவழங்கி

AUDTOMOBILE - தானுந்து

AUTORICKSHAW - தானிழுவை

AQUA REGIA - அரசப்புளியம்

AVALANCHE - பனிச்சரிவு

AVENUE - நிழற்சாலை

AVIATION - பறப்பியல்

AVIONICS - பறப்பு மின்னணுவியல்

AVOCADO - வெண்ணைப் பழம்

AXLE - இருசு, அச்சாணி

 

B - வரிசை

BABCHI SEEDS - கற்பகரிசி கற்பூரவரிசி

BACKBITING - புறங்கூறல்

BACTERIA - நுண்மம்

BACKGAMMON - சொக்கட்டான்

BACKWATER - உப்பங்கழி, காயல்

BADMINTON BALL - பூப்பந்து

BADGE - வில்லை

BAKERY - அடுமனை

BAIT - இரை

BALANCE SHEET - ஐந்தொகை

BALCONY - மேல்மாடம், மேன்மாடம், உப்பரிகை

BALL - பந்து

BALL BADMINTON- பூப்பந்தாட்டம்

BALL BEARING - மணித்தாங்கி

BALOON - வளிக்கூண்டு, வாயுக்கூண்டு

BANK (MONEY) - வைப்பகம்

BANK (RIVER) - ஆற்றங்கறை

BANNER - பதாகை

BANYAN TREE - ஆலமரம்

BAR (DRINKS) - அருந்தகம்

BARBER - நாவிதன்

BARBADOS CHERRY - சீமைநெல்லி

BARGAIN - பேரம் பேசு

BARIUM - பாரவியம்

BARK (TREE) - மரப்பட்டை

BARLEY - வால்கோதுமை

BASEBALL - அடிப்பந்தாட்டம்

BAT (ANIMAL) - வவ்வால்

BAT (SPORT) - மட்டை

BATH-TUB - குளியல் தொட்டி

BATSMAN (CRICKET) - மட்டையாளர்

BATTER (BASEBALL) - மட்டையாளர்

BAY - விரிகுடா

BEAM - வளை

BEE'S WAX - தேன்மெழுகு

BEETROOT - செங்கிழங்கு

BELT (WAIST) - இடுப்பு வார்

BERRY - சதைக்கனி

BERYLIUM - வெளிரியம்

BIBLE - வேதாகமம்

BICEPS BRANCHII MUSCLE - இருதலைப்புயத்தசை

BICEPS FEMORIS MUSCLE - இருதலைத்தொடைத்தசை

BICEPS MUSCLE - இருதலைத் தசை

BICYCLE - மிதிவண்டி, துவிச்சக்கர வண்டி

BILBERRY - அவுரிநெல்லி

BILE - பித்தம்

BILL - (செலவுப்) பட்டி

BILLIARDS - (ஆங்கிலக்) கோல்மேசை

BISCUIT - மாச்சில்

BISMUTH - அம்பரை, நிமிளை, மதுர்ச்சி

BLACK - கருப்பு, கார்

BLACKBERRY - நாகப்பழம்

BLACKSMITH - கொல்லர்

BLADE - அலகு

BLUE - நீலம்

BLUEBERRY - அவுரிநெல்லி

BLUE VITRIOL - மயில்துத்தம்

BLUE-BELL - நீலமணி

BLOTTING PAPER - உறிஞ்சுதாள்

BOA (CONSTRICTOR) - அயகரம்

BOILER - கொதிகலன்

BODYGUARD - மெய்க்காப்பாளர்

BOMB - வெடிகுண்டு

BONE, BONE MARROW - எளும்பு, மஜ்ஜை

BOOK - புத்தகம், நூல்

BOOK-KEEPING - கணக்குப்பதிவியல்

BOOMERANG - சுழல்படை

BOOT (FOOTWEAR) - ஜோடு

BORAX - வெண்காரம்

BORDER - எல்லை

BOREWELL - ஆழ்குழாய் கிணறு

BORON - கார்மம்

BORROW - இரவல் வாங்கு

BOTTLE GOURD - சுரைக்காய்

BRAKE - நிறுத்தான்

BRASS - பித்தளை

BRASSIERE - மார்க்கச்சு

BRAVADO - சூரத்தனம்

BREAD - ரொட்டி

BREWER'S YEAST - வடிப்போனொதி

BRIEFCASE - கோப்புப்பெட்டி

BRINJAL - கத்திரிக்காய்

BRITTLE, BRITTLENESS - நொறுங்கும், நொறுங்குமை

BROADBAND, BROADBAND CONNECTION - அகண்ட அலைவரிசை, அகண்டலைவரிசை இணைப்பு

BROCCOLI - பச்சைப் பூக்கொசு

BROKER - தரகர்

BROKERAGE - தரகையகம்

BROMINE - நெடியம்

BRONZE - வெண்கலம்

BRUSSELS SPROUTS - களைக் கோசு

BUBONIC PLAGUE - அரையாப்பு(க்கட்டி)க் கொள்ளைநோய்

BUDGET - பொக்கிடு (வினை), பொக்கீடு

BUGLE - ஊதுகொம்பு

BUNDLE - பொதி

BUOY (OF AN ANCHOR) - காவியா, காவியக்கட்டை

BUS - பேருந்து

BUS STOP - பேருந்து தரிப்பு, பேருந்து நிறுத்தம்

BUSH - புதர்

BUSY - வேலையாக, வேலையான

BUTTER - வெண்ணெய்

 

C - வரிசை

CABBAGE - முட்டைக் கோசு

CABLE - வடம்

CABLE CAR - கம்பிவட ஊர்தி

CABIN - சீற்றறை

CACTUS - சப்பாத்திக் கள்ளி

CADMIUM - நீலீயம்

CAKE - இனியப்பம்

CAKE SHOP - இனியப்பகம்

CALCIUM - சுண்ணியம்

CALENDAR - நாள்காட்டி

CALL TAXI - அழைப்பு அழைப்பூர்தி

CALCULATOR - கணிப்பான்

CAMCORDER - நிகழ்பதிவி

CAMEL - ஒட்டகம்

CAMERA - படக்கருவி

CAMPHOR - கற்பூரம்

CANAL- கால்வாய்

CANINE - கோரைப்பல்

CANNNIBAL, CANNIBALISM - நரமாம்சபட்சணி, நரமாம்சபட்சணம்

CANNON - பீரங்கி

CANOE - வள்ளம்

CANOPY - விதானம்

CANVAS - கித்தான்

CANVAS SHOE - கித்தான் சப்பாத்து

CAPE - கடல்முனை, நிலமுனை, கரைக்கூம்பு

CAPTAIN (FLIGHT) - குழுத்தலைவர்

CAPTAIN (SHIP) - மாலுமித்தலைவர்

CAPTAIN (SPORT) - அணித்தலைவர்

CAR - சீருந்து

CARAMEL - எரிசர்க்கரை

CARBURETOR - காற்றுக்கலக்கி

CARBOHYDRATE - மாவுச்சத்து

CARBON - கரிமம்

CARBORUNDUM - தோகைக்கல்

CARDAMOM - ஏலக்காய்

CARPENTER - தச்சர்

CARPET - தரைப்பாய்

CARROM (BOARD) - சதுப்பலகை

CARROT - மஞ்சள் முள்ளங்கி

CARTILEGE - குடுத்தெலும்பு

CARTOON - நகைப்படம்

CASUARINA - சவுக்கு

CASH - காசு, ரொக்கப்பணம்

CASHIER - காசாளர்

CAST IRON - வார்ப்பிரும்பு

CASTLE IN THE AIR - மனக்கோட்டை

CAT - பூனை

CAT'S EYE - வைடூரியம்

CAT FISH - கெளுத்தி

CATALYST - வினையூக்கி

CATARACT - கண்புரை

CATERING - ஊட்டநெறி

CAT'S EYE - வைடூரியம்

CAT FISH - கெளுத்தி

CAULIFLOWER - பூக்கோசு, கவிப்பூ

CAECIUM - சீரிலியம்

CAYENNE PEPPER - சீமைப்பச்சைமிளகாய், பேய்மிளகாய்

CEDAR - தேவதாரு மரம்

CEILING - உட்கூரை

CEILING FAN - கூரை விசிறி

CELERY - சிவரிக்கீரை

CELL PHONE (MOBILE PHONE) - கைபேசி (நகர்பேசி)

CEMENT - காரை

CEREMONY - சடங்கு

CERTIFY, CERTIFICATE - சான்றளி, சான்றிதழ்

CESIUM - சீரிலியம்

CESS - தீர்வை

CEYLON PLUM - சொத்தைக்களா

CHAIR - கதிரை, நாற்காலி

CHALK - சுண்ணங்கட்டி

CHAMOMILE - சீமைச்சாமந்தி

CHARGER - மின்னூட்டி

CHAYOTE - சௌச்சௌ, சவுச்சவ்

CHECQUE - காசோலை

CHECQUE-BOOK - காசோலை ஏடு

CHECK-IN - பயண் ஆயத்தம்

CHECK-IN (LUGGAGE), CHECKED LUGGAGE - சரக்கிடு, சரக்கிட்டச் சுமை(கள்)

CHEESE - பாலாடைக்கட்டி

CHEESE SPREAD - பாலாடைத் தடவை

CHEETAH - சிறுத்தைப்புலி

CHEMIST - வேதியியலர்

CHERRY - சேலா(ப்பழம்)

CHESS - சதுரங்கம்

CHICADA - சிள்வண்டு

CHICKEN-POX - சின்னம்மை, சிச்சுலுப்பை

CHICKPEA - கொண்டைக்கடலை

CHIMNEY - புகைப்போக்கி

CHISEL - உளி

CHIVES - உள்ளித்தழை, பூண்டுத்தழை

CHLORINE - பாசிகை, லவணசாரம்

CHLORINATION - பாசிகையூட்டல்

CHOCOLATE - மரபா

CHOLOROPHYL - பச்சையம்

CHOLERA - வாந்திபேதி

CHOLESTROL - ரத்தக் கொழுப்பு

CHRISTMAS - நத்தார்

CHROMIUM - நீலிரும்பு

CIGAR - சுருட்டு

CIGARETTE - தம்

CINNAMON - லவங்கப் பட்டை

CIRCULAR - சுற்றரிக்கை

CIRCULATE - சுற்றனுப்பு

CIRCUS - வட்டரங்கு (PLACE), வட்டரங்கு வித்தை (TRICKS)

CITIZEN - குடிமகள் (f), குடிமகன் (m), குடிநபர்

CITIZENSHIP - குடியுரிமை

CIVET CAT - புனுகுப்பூனை

CIVIL SUPPLIES - குடிமைப்பொருள்

CLAMP - இறுக்கி

CLERK - எழுத்தர்

CLIENT - வாடிக்கையர், வாடிக்கையாளர்

CLINIC - மருத்துவகம்

CLIP - பிடிப்பி, கவ்வி

CLONE - போலிகை

CLOVE - கிராம்பு

CLUB - மன்றகம்

COAT - குப்பாயம்

COBALT - மென்வெள்ளி

COBBLER - சக்கிலியர்

COCKPIT - விமானியறை

COCOON - கூட்டுப்புழு

COD - கலவாய்

COFFEE - குழம்பி

COKE - கற்கரி

COLLAR BONE - காறையுலும்பு

COLLATERAL - பிணையம், பிணையத் தொகை

COLLEGE - கல்லூரி

COLLOID - கூழ்மம்

COMMODITY - பண்டம்

COMMUNISM, COMMUNIST - பொதுவுடைமை, பொதுவுடைமையர்

COMPASSION - ஈவிறக்கம்

COMPLACENCY - பொச்சாப்பு, மதர்த்தம்

COMPACT DISK - குறுவட்டு, குறுந்தட்டு

COMPANY (ESTABLISHMENT) - குழுமம்

COMPASS - கவராயம்

COMPLAINT - புகார்

COMPUTER - கணிப்பொறி, கணினி

CONCENTRATE, CONCENTRATION - கவனி, கவனம்

CONCENTRATION (ACID, CHEMICALS) - செறிவு

CONCERT - கச்சேரி

CONCRETE - கற்காரை

CONDENSED MILK - குறுகியப் பால்

CONIFER, CONIFEROUS FOREST - ஊசியிலை மரம், ஊசியிலைக் காடு

CONFIDENCE - தன்னம்பிக்கை

CONFIDENTIALITY, CONFIDENTIAL - மந்தணம், மந்தணமான

CONIFEROUS FOREST - ஊசியிலைக் காடு

CONJUCTIVITIES - வெண்விழி அழற்சி, விழிவெண்படல அழற்சி

CONSCIENCE - மனசாட்சி

CONTACT - தொடர்பு

CONTACT (TOUCH) - தொற்று

CONTACT LENS - விழிவில்லை

CONTINENT - கண்டம்

CONTAINER - கொள்கலன்

CONTROVERSY - சர்ச்சை

CONSTITUENCY - தொகுதி

CONVEYOR BELT - கொண்டுவார்

COOKY - ஈரட்டி

COOLANT - குளிர்பொருள்

COPPER - செம்பு, செப்பு, தாமிரம்

COPPERNICKEL - கல்வெள்ளி

COPPER SULPHATE - மயில்துத்தம்

CORAL - பவழம்

COREL TREE - கல்யாணமுருங்கை

CORN - மக்காச் சோளம்

CORN FLAKES - §º¡ளத்துருவல்

CORNEA - விழிவெண்படலம்

CORROSION - அரிப்பு

COUNTER - முகப்பு

COURIER - தூதஞ்சல்

COURTESY - பணிவன்பு

CRAB - நண்டு

CRACK - வெடிப்பு

CRAFTSMAN - கைவினைஞன்

CRAYON - வண்ணக்கட்டி

CRANE (BIRD) - கொக்கு

CRANE - பளுதூக்கி

CREDIT (LOAN) - கடன்

CREDIT (ADDITION INTO BANK ACCOUNT) - வரவு (தமிழ்க் குறி "")

CREDIT CARD - கடனட்டை

CREMATORIUM - சுடுகாடு, சுடலை

CRICKET - துடுப்பாட்டம்

CRICKET (INSECT) - சீரிகை

CROTCH - கவட்டை

CRUST (EARTH) - (புவி)ஓடு

CRYSTAL - பளிங்கு

CUBICLE - குறுவறை

CURRICULUM - பாடவிதானம், பாடத்திட்டம்

CURTAIN - திரைச்சீலை

CUTICLE - புறத்தோல்

CUMIN - ஜீரகம்

CUP - கோப்பை

CURFEW - ஊரடங்கு

CURRENT (ELECTRICITY) - மின்னோட்டம் (மின்சாரம்)

CURRENT (SEA) - நீரோட்டம்

CURD - தயிர்

CURIUM - அகோரியம்

CUSTOMS (IN AIRPORT, BORDER ETC) - சுங்கம், ஆயம்

CUTTER (VESSEL) - கத்திக் கப்பல்

CUTTLEFISH - கணவாய்

CYCLE - மிதிவண்டி

CYCLE-RICKSHAW - மிதியிழுவண்டி

 

D - வரிசை

DAFFODIL - பேரரளி

DAGGER - பிச்சுவா

DAHLIA - சீமையல்லி

DANCE, DANCER - நடனம், நடனர்

DAIRY - பால் பண்ணை

DAISY - வெளிராதவன், வெளிராதவப்பூ

DARN (v.), DARNER, DARNING - ஒட்டத்தை (வினைச்சொல்), ஒட்டத்தையலாளர், ஒட்டத்தையல்

DATUA - ஊமத்தை

DEADLINE - கெடு

DEATH ROW, DEATH ROW PRISONER - மரணச்சிறை, மரணக்கைதி

DEDUCTION (SALARY) - பிடித்தம்

DEBIT (DEDUCTION) - பற்று (தமிழ்க் குறி "")

DEBIT CARD - பற்றட்டை

DECREE - தீர்ப்பாணை

DEBT COLLECTOR - கடன்மீட்பர்

DEFAULT - முன்னிருப்பு, கொடா நிலை

DEGREE (EDUCATION) - பட்டம்

DEGREE (TEMPERATURE, ANGLE) - பாகை

DEMAND DRAFT - வரைவு காசோலை, வரைவோலை

DEMAND NOTICE - கோரிக்கை அறிவிப்பு

DEMOCRACY - ஜனநாயகம், மக்களாட்சி

DEMOGRAPHY, DEMOGRAPHER - மக்கள் கணிப்பியல், மக்கள் கணிப்பியலர்

DENIM - உரப்புப்பருத்தி

DENTURE - பற்தொகுதி

DENSE, DENSENESS/DENSITY - அடர்த்தியான, அடர்த்தி

DEODOURANT - நாற்றநீக்கி

DEPARTMENTAL STORE - பலசரக்கு அங்காடி

DEPORT - நாடுகடத்து

DESERVE - அருகதைப்படு

DETERGENT - சலவைக்காரம்

DETERMINE - உறுதிபடுத்து

DETERMINED (MENTALLY) - மன உறுதியான

DEVIL FIG - பேயத்தி

DIAL (A PHONE NUMBER) - சுழற்று, அழை

DIAL TONE - இயங்கொலி

DIAPHRAGM - உதரவிதானம்

DIARRHOEA - பேதி, வயிற்றுப்போக்கு

DIGIT - இலக்கம்

DIGITAL -இலக்க, எண்ணியல்

DIGITAL AUDIO TAPE - எண்ணியல் ஒலிநாடா

DIGITAL CAMERA -எண்ணியல் படக்கருவி

DIGITAL WATCH - எண்கடிகை

DIGNIFIED - கண்ணியமான

DIGNITY - கண்ணியம்

DIPLOMAT - விரகர்

DIRECTOR - இயக்குநர்

DISCOMFORT - உபாதை

DISCUSS - சந்தித்துப் பேசு, கலந்தாராய்

DISORDER - குழப்பம், சீர்குலைவு

DIVIDEND - ஈவுத்தொகை

DIALECT - கிளைமொழி

DIARY - நாட்குறிப்பு

DICTATION - சொல்வதெழுதுதல்

DICTATOR - சர்வாதிகாரி

DICTATORSHIP - சர்வாதியாட்சி, வல்லாட்சி

DIE (GAME) - பகடைக்காய், கவறு

DIE (COLOUR) - சாயம்

DIESEL - வளியெண்ணை, வளிநெய்

DISC - வட்டு

DISH ANTENNA - அலைக்கும்பா

DISTILLATION - வாலை வடிப்பு

DISTILLED WATER - வாலை வடிநீர்

DISTILLRERY - வடிமனை, வடிசாலை

DIVERT, DIVERSION - கவனமாற்று, கவனமாற்றம்

DOCTOR - வைத்தியர், மருத்துவர்

DOG - நாய், நடையன்

DOLPHIN - கடல்பன்றி, கடற்பன்றி

DOLPHINFISH - பதாலன், பாதாளன்

DOME - கலசம்

DOUGH - மேல்தயிர்

DOVE - புறா

DRAGON - பறவைநாகம், வலுசர்ப்பம்

DRAIN - வடிகால்

DRAIN PIPE - தூம்பு

DRAW BRIDGE - தூக்குப்பாலம்

DRILL-BIT - துரவாணி

DRIILLING MACHINE - துரப்பணம்

DRIVER - சாரதி, ஓட்டுநர், ஓட்டி

DRY LAND - புஞ்செய்

DUGONG - அவில்லியா

DUMB BELL - கர்லாக்கட்டை

DUNG - சாணம், சாணி

DUTY-FREE - தீர்வையற்ற

DUTY-FREE SHOP - தீர்வையில்லகம், தீர்வையில்லங்காடி

DYNAMITE - வேட்டு

DYNAMO - மின்னாக்கி

DYSENTARY - சீதபேதி

 

E - வரிசை

EAR - காது, செவி

EAR-DRUM - செவிப்பறை

EAR WAX - குறும்பி

EARTH - புவி, பூமி

EARTHQUAKE - நிலஅதிர்ச்சி

EBONY - கருங்காலி

ECHO - எதிரொலி

ECHO-SOUNDER - புருவம்

ECZEMA - மேகப்பட்டை

EDITOR (SOFTWARE) - திருத்தி

EDITOR (NEWS, ETC) - தொகுப்பாளர்

EEL - விலாங்கு

EGG - முட்டை

EGO - அகங்காரம், அகம்பாவம்

EMULSION - பால்மம்

ELASTIC (BAND) - மீள்பட்டை

ELECTRONIC, ELECTRONICS - மின்னணு, மின்னணுவியல்

ELECTROSTATIC SENSITIVE - நிலைமின்பாதிப்புத்தகு

ELEGY - இறங்கற்பா

ELEPHANT - வேழம், யானை

ELK DEER - கடம்பைமான்

EMERALD - மரகதம்

EMIGRATION - குடிபெயர்வு, குடியேற்றம்

ENAMEL - பற்சிப்பி

ENCUMBRENCE - வில்லங்கம்

ENCYCLOPAEDIA - கலைக்களஞ்சியம்

ENDOWMENT - அறக்கட்டளை

ENEMA - வஸ்தி, வத்தி

ENGINE - பொறி

ENGINEER - பொறியாளர்

ENTREPRENEUR - தொழில்முனைவர்

ENTREPRENEURSHIP - தொழில்முனைவு

ENTRY, ENTRANCE - நுழைவு

ENTRY PASS, ENTRY TICKET - நுழைவுச்சீட்டு

ENTRY VISA - நுழை விசைவு

ENZYME - நொதியம்

ERASOR - அழிப்பான்

ERBIUM - எல்லிரும்பு

ESCALATOR - நகரும் படிகள்

ESTATE - பேட்டை

EXAM - தேர்வு, பரிட்சை

EXAMINEE - பரிட்சார்த்தி, பரிட்சையாளர்

EXAMINER - பரிட்சகர்

EXAMPLE - உதாரணம், போலிகை

EXECUTE (DEATH SENTENCE) - மரணமிடு

EXECUTIONER - நிசாரணன்

EXHAUST FAN - புகைவிசிறி

EXPERIENCE - பட்டறிவு, அனுபவம்

EXPERT - நிபுணர், வல்லுநர்

EXPERTISE - வல்லமை, நிபுணத்துவம்

EXPORT - ஏற்றுமதி

EQUALITY - சமத்துவம்

EQUATOR - நிலநடுக்கோடு

ESTUARY - கழிமுகம்

EVIDENCE - தடயம், ஆதாயம்

EXPERIMENT - பரிட்சார்த்தம்

EXPRESSWAY - விரைவுச்சாலை

EYE - கண்

EYE LASH - புருவம்

EYE LID - இமை

EYE-WASH - கண்துடைப்பு

 

F - வரிசை

FAKE - போலி

FALCON - வல்லூறு

FAN - விசிறி

FANG - கோரைப்பல், நச்சுப்பல்

FAREWELL - பிரியாவிடை

FAST FOOD - துரித உணவகம்

FASTENER - கொண்டி

FAT (IN FOOD) - கொழுப்பு

FAX - தொலைநகல், நிகரி

FEATHER - இறகு

FEATURE - கூறுபாடு, அம்சம்

FEUDALISM - நிலப்பிரபுத்துவம்

FELSPAR - களிக்கல்

FENNEL - பெருஞ்சீரகம்

FERRY - ஓடம்

FIBRE - இழை

FIBREGLASS - கண்ணாடியிழை

FICTION - புனைக்கதை

FIELD (OF WORK) - களப்பணி

FILAMENT - கம்பியிழை

FILE - அரம்

FIN - இறகு

FINANCIAL ASSET - நிதிச் சொத்து

FIG - அத்திப்பழம் (FRUIT), அத்திமரம் (TREE)

FIR TREE - பாய்மரவிருட்சம்

FIREWALKING - தீ மிதி

FIXED DEPOSIT - நிரந்தர வைப்பு

FLAMINGO - செந்நாரை

FLASK - குடுவை

FLAT (APARTMENT) - அடுக்கு வீடு

FLAG, FLAGSTAFF - கொடி, கொடிமரம்

FLAX SEED - அலி விரை, அலிசி விதை, சணல்விதை

FLAX SEED OIL - சணலெண்ணை

FLIGHT - பறப்பு

FLINTSTONE - சிக்கிமுக்கிக்கல்

FLOPPY - நெகிழ்வட்டு, மென் தட்டு

FLUID - பாய்மம்

FLUORINE, FLUORINATION - வினைவியம், வினையியமூட்டல்

FLUSH-OUT - கழுவி

FOG - மூடுபனி

FOLIAGE - தழை

FOLKWAYS - குடிவழக்கு

FONT - எழுத்துரு

FOOD PROCESSING - உணவு பரிகரிப்பு

FOREIGN AFFAIRS - அயலுறவு

FORK - முள்கரண்டி

FOSSIL - தொல் எச்சம்

FOUNTAIN - நீரூற்று

FOUNTAIN PEN - ஊற்றுப்பேனா, ஊற்று எழுதுகோல்

FRANCIUM - வெடியிதள்

FRENCH BEANS - சீமையவரை

FREQUENCY - அலைவெண்

FREQUENCY MODULATION (FM) - பண்பலை

FREQUENT FLYER PROGRAM - தொடர் பயணியர் திட்டம்

FREEZER - உறைப்பெட்டி, உறையறை

FRIEND - நண்பர்

FROG - தவளை

FROGFISH - நுணல்

FRYING PAN - வறையோடு

FUNDAMENTALIST - அடிப்படைவாதி

FUNNEL - புனல்

FUSELAGE - விமான உடல்

FURNITURE - அறைகலன், தளபாடம், தளவாடம்

FUSE - உருகி

 

G - வரிசை

GADOLINIUM - காந்தவியம்

GAIN - லாபம்

GALAXY - அண்டம்

GALL BLADDER - பித்தப்பை

GALL-NUT - கடுக்காய்

GALLIUM - மென்தங்கம்

GALLOWS - தூக்குமரம்

GARNET - கருமணிக்கல்

GAS CYLINDER - வாயூகலன்

GATE - வாயில்

GEAR - பற்சக்கரம்

GEL - களிமம்

GELATIN - ஊண்பசை

GEMSTONE - நவரத்தினக் கல்

GENETICALLY MODIFIED - மரபணு மாற்றப்பட்ட

GENOME - மரபு ரேகை

GERM - கிருமி

GERMANIUM - சாம்பலியம்

GERMICIDE - கிருமிக்கொல்லி

GIANT WHEEL - ரங்கராட்டினம்

GILL (FISH) - செவுள்

GILOY - அமிழ்தவள்ளி

GINGER - இஞ்சி

GINSENG - குணசிங்கி

GIRAFFE - ஒட்டகச் சிவங்கி

GLIRICIDIA - சீமை அகத்தி

GLITCH - தடுமாற்றம்

GLUTEN - மதம், மதச்சத்து

GLOBAL WARMING - உலக வெம்மை

GUITARIST - நரம்புகலமர்

GUL MOHAR - மயில் கொன்றை

GUN-POWDER - கருமருந்து

GLYCERINE - களிக்கரை

GLYCEROL - களிக்கரை

GOAT - ஆடு

GOD - ஈஸன், இறைவன், கடவுள்

GODOWN - கிடங்கு

GOLDSMITH - ஆச்சாரி, தட்டார், பொற்கொல்லர், பத்தர்

GOLF - குழிப்பந்தாட்டம்

GONG - சேகண்டி

GOOSEBERRY - நெல்லிக்காய்

GRANITE - கருங்கல்

GRAPEFRUIT - பப்ளிமாஸ்

GRAPHITE - எழுதுகரி

GRAPES - திராட்சை

GREASE (LUBRICANT) - மசகு

GREASE (OILY DIRT) - எண்ணைப் பசை

GREEN - பச்சை

GREEN VITRIOL - அன்னபேதி

GREENHOUSE - பசுமைக் குடில்

GREY - சாம்பல்(நிறம்)

GRIND, GRINDING, GRINDING STONE - அறை, அறவை, ஆட்டுக்கல்

GROPE (SEARCH) - துளாவு

GROUND FLOOR - தரைத் தளம்

GUARANTOR - பிணையாளி

GUARD - மெய்க்காப்பாளர்

GUEST - விருந்தாளி

GUEST HOUSE - விருந்தகம், விருந்தில்லம், விருந்துமனை

GUIDES (GIRL SCOUTS) - சாரணியர்

GUITAR - நரம்புகலம்

GUITARIST - நரம்புகலமர்

GULF - வளைகுடா

GUN - துப்பாக்கி

GUN METAL - பீரங்கி வெண்கலம்

GYM - உடற்பயிற்சியகம்

GYMNASTICS - சீருடற்பயிற்சி

GYPSUM - உறைகளிக்கல்

 

H - வரிசை

HACKSAW - நைவாள்

HALL - கூடம்

HALLUCINATION - பிரமை

HALOGEN LAMP - உப்பீனி விளக்கு

HANDBOOK - கையேடு

HANDKERCHIEF - கைக்குட்டை

HANGAR (AIRPORT) - கூடாரம்

HANGER (CLOTHES) - தொங்கி

HANGMAN - அலுகோசு

HARD DISK - நிலைவட்டு, வன் தட்டு

HARDWARE - வன்பொருள்

HARP - யாழ்

HARVEST - அறுவடை

HAWK - இராசாளி, ராஜாளி

HEADLIGHT - முகப்புவிளக்கு

HEARING AID - காதுக்கருவி

HEAT EXCHANGER - வெப்பமாற்றி

HELICOPTER - காற்றாடி விமானம், உலங்கு வானூர்தி

HELIUM - பரிதியம்

HELL - நரகம்

HELPER - கையாள்

HELPLESSNESS - நிராதரவு

HEMISPHERE - அரைக்கோளம்

HERNIA - குடலிறக்கம்

HERPES - அக்கி

HIGH TIDE - கடலேற்றம்

HINGE - பிணைச்சல்

HIPPOPOTOMOUS - நீர்யானை

HOCKEY - கோல்பந்து

HOMEOPATHY - இனமுறை மருத்துவம்

HONEY-COMB - தேன்கூடு

HORSE - குதிரை

HORS D'OUEVRE - பசியூட்டி

HOSE - நெளிவுக்குழாய்

HOSIERY - உள்ளாடை

HOSTAGE - பிணையாளி

HOVERCRAFT - மிதவையூர்தி

HUE - வண்ணச்சாயல்

HUMAR RESOURCES - மனிதவளம்

HUMMINGBIRD - ரீங்காரப் பறவை

HURDLE - இடையூறு, தடை

HURDLES - தடையோட்டம்

HUSK - உமி

HYDEL POWER - புனல் மின்சாரம்

HYDROFOIL - விரைப்படகு

HYDROGEN - நீரசம், நீரியம், நீரகம்

HYENA - கழுதைப்புலி, கடுவாய்

HYPNOTISM - அறிதுயில், மனவசியம்

HYPROCRACY - இருதரம்

HYPROCRAT - இருதரமானவர்

 

I - வரிசை

ICE - பனிக்கட்டி

ICE CREAM - பனிக்கூழ்

ICE HOCKEY - பனிக்கோல்பந்து

IDEOLOGY - சித்தாந்தம்

IDOL - விக்கிரகம்

IGNORANCE - அறியாமை, பேதமை

INCH - அங்குலம்

INCH TAPE - அளவுநாடா

INCISOR - வெட்டுப்பல்

INDIGO - கருநீலம்

INDIUM - அவுரியம்

INFERIOR VENECAVA - கீழ்ப்பெருஞ்சிரை

INFLUENZA - சளிக்காய்ச்சல்

INFORMANT - தகவலர்

INK - மை

IMMIGRATION - குடிநுழைவு

IMPORT - இறக்குமதி

INFLATION - பணவீக்கம்

INITIATE, INITIATIVE - தூண்டிவிடு, தூண்டுதல்

INN - அறையகம்

INNING(S) (CRICKET, BASEBALL ETC.) - நுழைவு

INNOVATION - நூதனம்

INSTALLMENT - தவணை

INSULATION - மின்காப்பு

INSURANCE - காப்புறுதி, காப்பீடு

INTELLIGENCE (CRIME, ESPIONAGE) - நுண்ணறிவு

INTENSIVE CARE UNIT (I.C.U.) - ஈர்க்கவனிப்பறை, தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு

INTERNET - இணையம்

INTERNET BROWSING CENTER - இணைய உலாவகம்

INTERVIEW (MEDIA) - பேட்டி

INTERVIEW (STAFFING) - நேர்க்காணல்

INTUITION - உள்ளுணர்வு

INVENTORY - பொருள் கணக்கு

INVESTIGATION - புலனாய்வு

INVOICE - விலைப்பட்டி

IODINE - நைலம்

IRIDIUM - உறுதியம்

IRIS - கருவிழி

IRRIGATION - பாசனம்

IRON - இஸ்திரி

IRONY - வஞ்சப் புகழ்ச்சி

ISLAND - தீவு

ITINERARY - பயணநிரல்

IVORY - தந்தம்

 

J - வரிசை

JACKET (COVER) - உறை

JACKET (CLOTHING) - மேல்சட்டை

JADE - வெள்ளிமணிக்கல்

JAM (FOOD) - பழப்பாகு

JAMAICA CHERRY - தேன்பழம்

JAW - தாடை

JAMUN FRUIT - நாகப்பழம்

JANITOR - தூய்மையர்

JARGON - குழுமொழி

JAVELIN, JAVELIN THROW - ஈட்டி, ஈட்டியெறிதல்

JEALOUSY - பொறாமை

JETTY - இறங்கு துறை

JOB - பணி

JOKE - நையாண்டி

JOUNALISM - பத்திரிகையியல்

JUGGLER, JUGGLERY - காரடன், காரடவித்தை

JUMP - தாவு

JUNK MAIL - கூளஞ்சல், குப்பை அஞ்சல்

JUPITER - வியாழன் (கோள்), குரு

JUSTICE - நீதி

JUSTNESS - தார்மீகம்

JOYSTICK - இயக்குப்பிடி

 

K - வரிசை

KALA-AZAR - கருங்காச்சல்

KALE - பரட்டைக்கீரை

KANGAROO - பைமுயல்

KETTLE - கெண்டி

KEY - சாவி, திறவுகோல்

KEY CHAIN - சாவிக்கொத்து

KEYBOARD (COMPUTER, TYPEWRITER) - விசைப்பலகை

KEYBOARD (MUSIC) - இசைப்பலகை

KNOB - குமிழ்

KINDERGARTEN - அரிவரி

KITCHEN - குசினி, அடுப்பங்கறை, சமயலறை

KITE (BIRD) - பருந்து

KITE (SPORT) - பட்டம்

KNIGHT - திருத்தகை

KNOB - குமிழ்

KRAIT - கட்டு விரியன்

KRYPTON - மறைவியம்

 

L - வரிசை

LAB - ஆய்வகம், சோதனைக்கூடம்

LADDER - ஏணி

LAGOON - கடற்கரைக்காயல், உப்பங்கழி, களப்பு

LAND OWNER - நிலக்கிழார்

LANDMINE - கண்ணிவெடி

LANTHANUM - மாய்மம்

LARVA - வளர்புழு

LARYNX - மிடறு

LASAGNA - மாவடை

LASER - ஊடொளி

LATCH (DOOR) - தாழ்ப்பூட்டு

LATITUDE - அட்சரேகை

LAVA - எரிமலைக்குழம்பு

LAWYER - வழக்கறிஞர், வக்கீல்

LAXATIVE - மலமிளக்கி

LEAD (CRIME) - துப்பு

LEAD (METAL) - ஈயம், அதங்கம்

LEADER - தலைவர்

LEAPARD - சிருத்தை

LEAVEN - கமீர்

LECTURER - விரிவுரையாளர்

LEECH - அட்டைப் பூச்சி

LEEK - இராகூச்சிட்டம்

LEGERDEMAIN - கண்கட்டுவித்தை

LEND - இரவல் கொடு

LENS - கண்ணாடி வில்லை

LETTUCE - இலைக்கோசு

LEUCORRHEA - வெள்ளைப்படுதல்

LEUCODERMA - வேண்குட்டம்

LEVEE - தடுப்புச்சுவர்

LEVER - நெம்புகோல்

LICENCE - உரிமம்

LICORICE - அதிமதுரம்

LIFT - மின் தூக்கி

LIFT-WELL - மின்தூக்கித் துரவு

LIGAMENT - தசைநார்

LIGHT HOUSE - கலங்கரை விளக்கம்

LIME (BITTER) - கிச்சிலிப்பழம்

LINT - சலவைத்திரி

LINSEED - அலி விரை, அலிசி விதை, சணல்விதை

LINSEED OIL - சணலெண்ணை

LIPSTICK - உதடுச்சாயம்

LITHIUM, LITHIUM BATTERY - மென்னியம், மென்னிய மின்கலம்

LUGGAGE - சுமை

LUTETIUM - மிளிரியம்

LOG IN - புகுபதிகை

LOG OUT - விடுபதிகை

LOGISTICS - ஏற்பாட்டியல்

LONGITUDE - தீர்க்கரேகை

LOTION - கழுவுநீர்

LOUVI PLUM - சீமைச்சொத்தைக்களா

LOW TIDE - கடல்வற்றம்

LUBRICANT - மசகு

LYCHEE - சதைப்புற்றுப்பழம்

LYMPH, LYMPH GLAND, LYMPH NODE - நிணநீர், நிணநீச் சுரப்பி, நிணநீர்க் கட்டி

 

M - வரிசை

MACARONI - மாச்சுருள்

MACHINE - இயந்திரம்

MACKERAL - பாரை மீன்

MADRASSAH - ஓதப்பள்ளி

MAGENTA - கருஞ்சிவப்பு

MAGNET - காந்தம்

MAGNESIUM - வல்லகுவம்

MAGNIFYING GLASS - பூதக் கண்ணாடி

MAHOGANY - சீமைநூக்கு

MAHUA - இலுப்பை

MAINSTREAM - பெருவோட்டம்

MAIZE - மக்காச்சோளம்

MALABAR NUT - ஆடாதொடை

MALARIA - முறைக்காய்ச்சல்

MALLET - கொடாப்புளி

MALT - முளைதானியம்

MALTOSE - மாப்பசைவெல்லம்

MAMMAL - பாலூட்டி

MANGANESE - செவ்விரும்பு

MAN-HOLE - சாக்கடைப் புழை

MAP - வரைப்படம்

MARKET - சந்தை

MARIGOLD - துலுக்கச்சாமந்தி

MAROON - பழுசிவப்பு, செம்மண் நிறம்

MARROW - மஜ்ஜை

MARS - செவ்வாய் (கோள்)

MARSH - சதுப்பு நிலம்

MARKET - சேற்றுவாயு

MAT - பாய்

MATRIMONIAL - மணமேடை

MATTRESS - மெத்தை

MEMORY - நினைவு

MENTHOL - கற்பூரியம்

MERCURY (METAL) - அகரம், பாதரசம், இதள், சூதம்

MERCURY (PLANET) - புதன் (கோள்)

MERRY-GO-ROUND - குடைராட்டிணம்

MESQUITE TREE - சீமைப்பரம்பை, சீமைக்குருவை

METAL - உலோகம், மாழை

METALLOID - உலோகப்போலி, மாழைப்போலி

METEOR - எரிமீன்

METEORITE - விண்கல்

METHANE - கொள்ளிவளி, கொள்ளிவாயு

MICA - அப்ரகம், அப்பிரகம்

MILK - பால்

MIKE - ஒலிவாங்கி

MILLET - வரகு

MINE - சுரங்கம்

MINERAL - கனிமம்

MINERAL (NUTRIENT) - கனிமச்சத்து

MINERAL WATER - தாதுநீர்

MINESWEEPER - கண்ணிவாரி (LAND, PERSON), கண்ணிவாரி கப்பல் (SEA)

MINIBUS - சிறுபேருந்து

MINIVAN - சிறுகூடுந்து

MICROWAVE OVEN - அலையடுப்பு

MIDDLEMAN - இடைத்தரகர்

MIRAGE - கானல்நீர்

MIRROR - ஆடி

MISER - கஞ்சன், கருமி

MISSILE - ஏவுகணை

MIXIE - கலக்கி

MOAT - அகழி

MODEL - அழகன், அழகி

MODEL (OF A CAR, MATHEMATICAL ETC) - போல்மம்

MODEM - பண்பேற்றிறக்கி

MODESTY - தன்னடக்கம்

MODULE, MODULAR - கட்டகம், கட்டக

MOLAR TOOTH - கடைவாய்ப் பல்

MOLASSES - சர்க்கரைப்பாகு

MOLYBDENUM - போன்றீயம்

MONARCHY - மன்னராட்சி

MONASTRY - மடம்

MONASTRY (BUDDHIST ETC.) - விகாரம், விகாரை

MONEY ORDER - காசாணை, பணவிடை, காசுக்கட்டளை

MONITOR (TV, COMPUTER ETC.) - திரை

MONK - பிக்கு

MONSOON - பருவக்காற்று

MOON - நிலவு

MOONSTONE - நிலாமணிக்கல்

MORTAR - சாந்து

MOSQUE - பள்ளிவாசல், மசூதி

MOTEL - உந்துவிடுதி

MOTHER - தாய்

MOTOR - மின்னோடி

MOTOR-CYCLE - உந்துவளை

MOUTH-WASH - கொப்பளிக்கரைசல்

MUD - மண்

MUD GUARD - மணல் காப்புறை

MULE - கோவேறுக்கழுதை

MUMPS - அம்மைக்கட்டு

MARSHMALLOW - சீமைத்துத்தி

MUSCLE - தசை

MUSEUM - நூதனசாலை, அருங்காட்சியகம்

MUSHROOM - காளான்

MUSK DEER - கத்தூரிமான்

MUSK MALLOW - வெற்றிலைக் கஸ்தூரி

MUSLIN (CLOTH) - சல்லா

MUTTON - ஆட்டிறைச்சி

MYRRH - போளம்

 

N - வரிசை

NAPTHA - நெய்தை

NARCISSUS - பேரரளி

NATURE - இயற்கை

NATURAL GAS - நிலவாயு, நிலவளி

NAUTICAL CHART - வழிகாணல் வரைப்படம்

NAVIGATION - கடாலோடுதல் (SEA), வழிகாணல்

NAVY - கடற்படை

NEODYMIUM - இரட்டியம்

NEON, NEON SIGN - ஒளிரியம், ஒளிரியக் தகவல் பலகை

NEPTUNE - புறநீலன்

NEPTUNIUM - நெருப்பியம்

NETWORK - பிணையம்

NEWSLETTER - செய்திமடல்

NICKEL - வன்வெள்ளி

NIGHT CLUB - கூத்தரங்கு

NIMBUS (CLOUD) - சூல்மேகம்

NITROGEN - ருசரகம்

NITROGEN GAS- இலவணவாயு, ஜடவாயு

NOISE - இரைச்சல்

NOMINATION - நியமனம்

NOMINATION PAPER - வேட்பு மனு

NOODLES - நூலடை

NORM - நெறிமிறை

NORTH POLE - வட துருவம்

NOTARY PUBLIC - சான்றுறுதி அலுவலர்

NOTEBOOK - குறிப்பேடு, கொப்பி

NOTEBOOK COMPUTER - மடிகணினி

NOTICE BOARD - அறிவிப்புப் பலகை

NURSE - செவிலியர்

NURSERY (CHILDREN) - மழலைப்பள்ளி

NURSERY (PLANT) - நாற்றங்கால்

NURSING HOME - நலம்பேணகம்

NUTMEG - சாதிக்காய்

NYLON - நொசிவிழை

 

O - வரிசை

OAK TREE - கருவாலி

OAR - துடுப்பு

OATH - உறுதிமொழி

OATS - காடைக்கண்ணி

OATMEAL - காடைக்கண்ணிக் கூழ், காடைக்கண்ணிக் கஞ்சி

OBSERVER - நோக்காளன்

OBSOLETE - வழக்கொழிந்த

OBLIQUE - சாய்வான

OCEAN - பெருங்கடல்

OCTAPUS - சிலந்திமீன்

OCTANE, OCTANE NUMBER - எட்டகம், எட்டக எண்

OFFICE - கந்தோர், அலுவலகம்

OLEANDER - அரளி

OLIVE - சைதூண்

OLIVE (COLOUR) - இளம்பச்சை

OMELET - முட்டையடை, முட்டைத்தோசை

OMEN - நிமித்தம்

OMNIPRESENT - நீக்கமற

OPAL - அமுதக்கல்

OPEN - திறந்த

OPERATION (SURGEORY) - பண்டுவம்

OPIUM - அபின்

OPTICALS - ¸ñ½½¢Â¸õ

OPTICIAN - கண்ணணியாளர்

OPTIMIST - உகமையர்

OPTIMISTIC - நன்னம்பிக்கையுடைய

ORANGE (COLOUR) - செம்மஞ்சள்

ORANGE - சாத்துக்கொடி, தோடாப்பழம்

ORANGE (BITTER) - நரந்தை, நாரத்தை

ORCHARD - தோப்பு

ORCHID - மந்தாரை

ORNAMENT - ஆபரணம், அணிகலன்

OREGANO - கற்பூரவள்ளி

OSMIUM - கருநீலீயம்

OSMOSIS - சவ்வூடுபரவல்

OSTRICH - நெருப்புகோழி

OTTER - நீர்நாய்

OVEN - போறணை

OVER (CRICKET) - சுற்று

OX - எருது

OXYGEN (GAS) - ப்ராணவாயூ

OXYGEN (GENERAL) - உயிர்மம், உயிரியம்

OYSTER - கிளிஞ்சல்

 

P - வரிசை

PACKAGE - சிப்பம்

PACKAGED DRINKING WATER - அடைக்கப்பட்ட குடிநீர்

PACT - உடன்படிக்கை

PADDY FIELD - கழனி

PAGER - விளிப்பான்

PAINT - வர்ணம், வண்ணெய்

PAINTBRUSH - வர்ணத்தூரிகை

PAINTER (ART) - ஓவியர்

PAINTER - வர்ணம் பூசாளர்

PAINTING (ART) - ஓவியம்

PALLADIUM - வெண்ணிரும்பு

PALMYRA - பனை(மரம்)

PANCREAS - கணையம்

PANT - காற்சட்டை, செலுவர்

PANTHER - கருஞ்சிருத்தை

PAPER - காகிதம்

PAPER-MACHE - காகிதக்கூழ்

PARLIAMENT - நாடாளுமன்றம்

PARTIALITY - பக்கச் சார்பு

PARACHUTE - வான்குடை

PARADE - கவாத்து

PARAPET - கைப்பிடிச்சுவர்

PARCEL, PARCEL SERVICE - சிப்பம், சிப்பம் அனுப்பகம்

PASSBOOK - கைச்சாத்துப் புத்தகம்

PASSENGER TERMINAL - பயணிகள் சேவை முனையம்

PASSPORT - கடவுச்சீட்டு

PASTA - மாச்சேவை

PATROL - பாரா

PATENT PENDING - காப்புரிமை நிலுவையில்

PATIO - பின் திண்ணை

PEDAL - மிதிக்கட்டை

PEAR - பேரிக்காய்

PEBBLE - கூழாங்கல்

PEDAL - மிதிக்கட்டை

PEDESTRIAL FAN - நெடுவிசிறி

PEEPAL - அரசமரம்

PELICAN - பேரலகு நாரை

PEN - பேனா, எழுதுகோல்

PENCIL - கரிக்கோல்

PENGUIN - பனிப்பாடி

PENINSULA - தீபகற்பம், குடாநாடு

PEON - ஏவலர்

PER CAPITA INCOME - தலைவீத வருமானம்

PEPPERMINT - புதினா

PERFUME- வாசனைப்பொருள், அத்தர்

PERFUMERY - அத்தரகம்

PERISCOPE - மறைநோக்கி

PESSIMIST - படுகையர்

PETITION - மனு

PETROL - கல்லெண்ணை, கல்நெய்

PETROLEUM - பாறையெண்ணை, பாறைநெய்

PHOSPHOROUS - தீமுறி, பிரகாசிதம்

PICNIC - உல்லாச உலாப்போக்கு

PICK-UP TRUCK/VAN - பொதியுந்து

PILGRIM, PILGRIMAGE - யாத்திரிகன், யாத்திரை

PIN - குண்டூசி

PIN CUSHION - ஊசிப்பஞ்சு

PINK - இளஞ்சிவப்பு

PIPE - குழாய்க்கம்பி, புழம்பு

PISTON - உலக்கை

PITCH (CRICKET) - ஓடுதளம்

PITCH (SCREW) - புரியிடைவெளி

PIVOT JOINT - முளைமூட்டு

PIZZA - வேகப்பம்

PIZZERIA - வேகப்பகம்

PLAGUE - கொள்ளைநோய்

PLAN (BUILDING) - கிடைப்படம்

PLASTIC - நெகிழி, குழைமம்

PLASTIC SURGERY - ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சை

PLATELET(S) - இரத்தத் தட்டு(கள்), இரத்த வட்டு(கள்)

PLATFORM (OPERATING SYSTEM) - (இயங்கு)தளம்

PLATFORM (STREET) - நடைபாதை

PLATFORM (TRAIN) - நடைமேடை

PLATINUM - வெண்தங்கம், வெண்மம், விழுப்பொன்

PLIER - குறடு

PLUMBER - குழாய்ப்பணியாளர்

PLUNDER - சூறையாட்டம்

PLUG - செருகி

PLUM - ஆல்பக்கோடா

PLUTO - அயலன்

PLUTONIUM - அயலாம்

PLYWOOD - ஒட்டுப்பலகை

PNEUMATIC - காற்றியக்க

POLITE - பணிவான

POLITICS - அரிசியல்

POLITICIAN - அரிசியல்வாதி

POLONIUM - அனலியம்

POLYMER - பல்படியம்

POLYTHENE, POLYTHENE BAG - ஈகநார், ஈகநார்ப் பை

POMFRET - வாவல் மீன்

POOL (SWIMMING) - நீச்சல்குளம்

POOL (BILLIARDS) - (அமெரிக்கக்) கோல்மேசை

POP CORN - சோளப்பொறி

POPPY - கசகசா

PORITIA - பூவரசு

PORTRAIT - உருவப்படம்

POST MASTER - தபாலதிபர், அஞ்சலதிபர்

POSTAL ORDER - அஞ்சலாணை

POSTMAN - அஞ்சலர், தபால்காரர்

POTASSIUM - வெடியம்

POTTER - குயவர்

POWER GRID- மின் தொகுப்பு

POWER STATION - மின் நிலையம்

PRACTICE - அப்பியசி, அப்பியாசம்

PRAKRIT - ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சை

PRAWN - இரால்

PREACH, PREACHING - உபதேசி, உபதேசம்

PRESSURE - அழுத்தம்

PRESSURE COOKER - அழுத்தப் பாத்திரம்

PRETEND, PRETENTION - பாசாங்குசெய், பாசாங்கு

PRETENSION - பம்மாத்து, வெளிவேஷம்

PRIMROSE - சீமைமுட்செவ்வந்தி

PRISM - அரியம், பட்டகம்

PRIVACY - அந்தரங்கம்

PRINTER - அச்சுப்பொறி

PROFIT - ஆதாயம், லாபம்

PROJECT MANAGER - திட்ட மேலாளர்

PROMOTER - மேம்படுத்துநர்

PROPELLER - உந்தி

PROSTITUTION - பரத்தமை, விபச்சாரம்

PROVISION - மளிகை

PSYCHOLOGY - உளவியல்

PUB - குடிமனை, தவறணை

PUBERTY - பூப்பு, பூப்படைவு

PULSAR - துடிப்பு விண்மீன்

PULSE - கைநாடி

PUMP - எக்கி

PUPA - கூட்டுப்புழு

PURPLE - ஊதா

PYKNOMETER - அடர்த்திமானி

PYRAMID - கூர்நுனிக்கோபுரம்

PYTHON - மலைப்பாம்பு

 

Q - வரிசை

QUAIL - காடை

QUALIFICATION - கல்வித் தகுதி

QUALITY - தரம்

QUARANTINE - தொற்றொதுக்கம்

QUARREL - வாய்ச்சண்டை, சச்சரவு

QUARTZ - படிகக்கல்

QUASAR - துடிப்பண்டம்

QUESTIONABLE - ஆட்சேபத்திற்குறிய

QUINCE - சீமைமாதுளை, சீமைமாதுளம்பழம்

QUOTATION - விலைப்புள்ளி

QURAN - மறையகம், திருமறை

 

R - வரிசை

RADAR - கதிரலைக் கும்பா

RADIO - வானொலி

RADIOLOGIST - கதிரியலர்

RADIO STATION - வானொலி நிலையம்

RADIUM - கருகன்

RAFFLESIA - பிணவல்லி

RADIUS - ஆரம்

RADON - ஆரகன்

RAILWAYS - இருப்புப்பாதை

RAINBOW - வானவில்

RAIN COAT - மழைப்பாகை, மழைக் குப்பாயம்

RAIN METER - மழைமானி

RARE - அரிய

RARE (LESS DENSE), RARENESS - ஐதான, ஐது

RASH - சினப்பு, சினைப்பு

RASPBERRY - புற்றுப்பழம்

RATION - பங்கீடு

RATTLESNAKE - சாரைப்பாம்பு

RAVEN - அண்டங்காக்கை

RAYON - மரமாப்பட்டு

RAZOR BLADE - சவர அலகு, சவரலகு

RAZOR KNIFE - சவரக் கத்தி

READYMADE (DRESS) - ஆயத்த ஆடை

RECEIPT - பற்றுச்சீட்டு, கைச்சாத்து

RECEPTACLE - கொள்கலம்

RECEPTION - வரவேற்பறை

RECEPTIONIST - வரவேற்பாளர்

RECCONSTRUCTION - மறுசீரமைப்பு

RECTUM - மலக்குடல்

RECYCLING - மறுசுழற்சி

RED - சிவப்பு

RED CROSS SOCIETY - செஞ்சிலுவைச் சங்கம்

REDRESS - குறைதீர்

REED (PLANT) - நாணல்

REFERENCE - மேற்கோள், உசாத்துணை

REFERENDUM - பொதுவாக்கெடுப்பு

REFLECTION - எதிரொளி, பிரதிபலிப்பு

REFLEX - எதிர்வினை

REFRIDGERANT - பதனப்பொருள்

REFRIDGERATOR - குளிர்பதனப்பெட்டி, குளிர்பதனி, பதனி

REHABILITATION - புனர்வாழ்வு

REHABILITATION - புனர்வாழ்வு

REINFORCED CEMENT CONCRETE (R.C.C.) - திண்காரை

REJECT - நிராகரி

RELAPSE - பின்னடைவு

REMINDER - ஞாபகப்படுத்தல்

REMOTE CONTROL - தொலையியக்கி

RENEWAL - புதுப்பிப்பு

RENOVATE - புனரமை

REPAIR, REPAIR WORK - செப்பனிடு, செப்பம் வேலை

RESIN - குங்கிலியம், பிசின்

RESPONSE - மறுமொழி

RESULT - முடிவு

RETAIL - சில்லரையான

RETINA - விழித்திரை

RETREADING - மறைக்கிழித்தல்

REVERSE OSMOSIS - எதிர்மறை சவ்வூடுபரவல்

REVOLVER - சுழற்துப்பாக்கி

RHINOCEROUS - காண்டாமிருகம்

RHODIUM - அரத்தியம்

RICE - அரிசி

RICE BRAN - அரிசித் தவிடு

RIDE - சவாரி

RIDGE GOURD - பீர்க்கங்காய்

RIFLE - துமுக்கி

RINGWORM - படர்தாமரை

RISK - இக்கு

RITUAL (RELIGIOUS) - சமயாசாரம்

RIVET - தறையாணி

ROAD - சாலை, வீதி

ROBOT - பொறியன்

ROCKET (WEAPON, SPACE) - ஏவுகலன்

ROCKET (FIREWORK) - வாணம்

ROOF - கூரை

ROSE - முட்செவ்வந்தி

ROSE-MILK - முளரிப் பால்

ROSEWOOD, ROSEWOOD TREE - áì¸ÁÃõ

ROWBOAT - தோணி

ROYALTY - உரிமத்தொகை

RUBBER (ERASER) - அழிப்பான்

RUBBER (MATERIAL) - மீள்மம்

RUBBER STAMP - மீள்ம முத்திரை

RUBIDIUM - அர்மிமம்

RUBY - மாணிக்கம், கெம்பு

RUDDER - சுக்கான்

RUMOUR - வதந்தி

RUNWAY - ஓடுபாதை

RUSK - காந்தல் ரொட்டி

RUSSEL'S VIPER - கண்ணாடி விரியன்

RUST - துரு

RUTHENIUM - உருத்தீனம்

RYE - புல்லரிசி

RYEMEAL - புல்லரிசிக் கூழ், புல்லரிசிக் கஞ்சி

 

S - வரிசை

SACRIFICE - யாகம், வேள்வி

SADDLE - சேணம்

SAFETY - சேமம், பாதுகாப்பு

SAFETY PIN - பூட்டூசி

SAFETY VALVE - பாதுகாப்பு ஓரதர்

SAFFLOWER, SAFFLOWER OIL - குசம்பப்பூ, குசம்பப்பூ எண்ணை

SAFFRON - குங்குமப்பூ

SAFFRON (COLOUR) - காவி (நிறம்)

SAGE (HERB) - அழிஞ்சில்

SAGO - ஜவ்வரிசி

SAILING (SEA ROUTE) - மிதப்பு

SAILING SHIP - பாய்மரக் கப்பல்

SALARY - சம்பளம்

SALINE SOIL - களர்நிலம்

SALINITY - களர்த்திறன்

SAMARIUM - சுடர்மம்

SAMPLE - மாதிரி

SANDPAPER - மண்காகிதம், உப்புக்காகிதம்

SANDSTONE - மணப்பாறை

SANDWICH - அடுக்கு ரொட்டி

SANITARY WORKER - துப்புறவுத் தொழிலாளர், தோட்டி

SANSKRIT - ஆரியம்

SAPHIRE - மரகதம்

SATURATE - முழுமைப்பெறு

SATURN - சனி (கோள்)

SATELLITE - செயற்கைக் கோள்

SAUCER - ஏந்துதட்டு

SAW (CARPERTER'S) - ரம்பம்

SAW SCALED VIPER - சுருட்டைப் பாம்பு

SCAB - பொருக்கு

SCANDIUM - காந்தியம்

SCARECROW - வெருளி

SCHOOL - பள்ளி(க்கூடம்)

SCHOOL FEES - பள்ளிக்கூடச் சம்பளம்

SCISSORS - கத்தரிக்கோல்

SCOOTER - துள்ளுந்து

SCOUTS - சாரணர்

SCREW - திருகு, திருகாணி

SCREW GAUGE - திருகுமானி

SCREWDRIVER - திருப்புளி

SEA - கடல்

SEA EAGLE - ஆலா

SEA GULL - கடற்புறா

SEAL - கடல்நாய்

SEA LION - கடற்சிங்கம்

SEA SHELL - சிப்பி

SEAMAN - மாலுமி

SEAT BELT - இருக்கை வார்

SEER FISH - சீலா மீன்

SELENIUM - செங்கந்தகம்

SELF-CONCIOUS - தன்னுணச்சியுடன், தன்னுணர்வுடன்

SENIORITY - பணிமூப்பு

SEPAL - புல்லிதழ்

SESAME - எள்ளு

SESSION - செற்றம்

SET TOP (BOX) - மேலமர்வுப் பெட்டி, மேலமர்வி

SHAFT - சுழல்தண்டு

SHARK - சுறாமீன்

SHAVING CREAM - சவரக் களிம்பு, மழிப்புக் களிம்பு

SHED - கொட்டாரம்

SHEEP - செம்மறி ஆடு

SHEPARD - இடையன், மெய்ப்பன்

SHINE - பளபளப்பு

SHIP (VESSEL) - கப்பல்

SHOE - சப்பாத்து, மூடணி

SHOOT (PLANT) - தண்டுக்கிளை

SHORTS - அரைக்கால்சட்டை

SHUTTER (CAMERA, SHOP) - சார்த்தி

SHUTTLE-COCK, SHUTTLE BADMINTON - சிறகுப்பந்து/இறகுப்பந்து, சிறகுப்பந்தாட்டம்/இறகுப்பந்தாட்டம்

SIGN BOARD - தகவல் பலகை

SILICA - மணல்மம்

SILICON - மண்ணியம்

SILK - பட்டு

SILK-COTTON - இலவம்பஞ்சு

SINK (WASH BASIN) - மித்தம்

SILT - வண்டல் (மண்)

SKI - பனிச் சருக்கல்

SKIPPING, SKIPPING ROPE - கெந்துதல், கெந்துகயிறு

SKULL - மண்டையோடு, கபாலம்

SLATE - கற்பலகை

SLOGAN - சொலவம்

SMALLPOX - வைசூரி, பெரிய அம்மை

SNAIL - நத்தை

SNAKE GOURD - புடலங்காய்

SOAP - சவர்க்காரம், சவுக்காரம்

SOAP-NUT - மணிப்புங்கு

SOCKET - பிடிப்பான்

SOCKET JOINT - கிண்ணமூட்டு

SOCKS - கால்மேசு, காலுறை

SODIUM - உவர்மம்

SOFA - நீள் சாய்வு இருக்கை

SOLUTE - கரையம்

SOLVENT - கரைப்பான்

SOMERSAULT - குட்டிக்கரணம்

SOPHISTICATED - மதிநுட்பமான, அதிநவீன

SOUP - வடிசாறு

SOUTH POLE - தென் துருவம்

SNOW, SNOWFALL - உறைபனி, பனிமழை

SNOOKER - (இந்தியக்) கோல்மேசை

SPACE, SPACE CRAFT - விண், விண் ஓடம்

SPACE SHUTTLE - விண்கலம்

SPADE - மண்வெட்டி

SPAGHETTI - நூலப்பம்

SPANNER - திருகி

SPARK - தீப்பொறி

SPARK PLUG - தீப்பொறிச் செருகு

SPASM - இசிவு

SPEAKER - ஒலிபெருக்கி, ஒலிபரப்பி

SPECIALIST SPECIALIZATION - களப்பணியாளர், களப்பணி

SPECTRUM - நிறமாலை

SPHERE - கோளம்

SPINE - முள்ளெளும்பு

SPITOON - உமிழ்கலம்

SPLEEN - மண்ணீரல்

SPOON - கரண்டி

SPORT UTILITY VEHICLE (S.U.V.) - மகிழுந்து

SPRAY - தெளிப்பான், தெளிப்பி

SPYWARE - ஒற்று மென்பொருள்

SQUASH GOURD - சீமைப்பூசனி(க்காய்)

SQUASH-(RACQUETS) - அறைப்பந்தாட்டம்

STABLE - நிலைப்பான

STALACTITE - கசிதுளிவீழ்

STALAGMITE - கசிதுளிப்படிவு

STAG - கலைமான்

STAINLESS STELL - துருவுறா எஃகு

STAPLE - இணைக்கம்பி

STAPLER - இணைப்பொறி

STARCH (CLOTHES) - கஞ்சி (ஆடைகள்)

STATISTICS, STATISTICIAN - புள்ளியியல், புள்ளியியலர்

STATIONERY (NOT MOVING) - இடம் பெயராத, நகராத

STATIONERY (PAPER, PENCIL ETC.) - எழுதுபொருள்

STEEL - எஃகு

STEAMER - நீராவிக்கப்பல்

STEERING - சக்கரம் திருப்பான்

STENOGRAPHER - சுருக்கெழுத்தர்

STERLIZE, STERLIZATION - கிருமிநீக்கம் செய், கிருமிநீக்கம்

STEWARD - விமானப்பணியாளர்

STIGMATA - மூச்சுத்துளை

STINGRAY - திருக்கை மீன்

STOCK MARKET - பங்குச்சந்தை

STOOL - முக்காலி

STORK - நாரை

STRAIGHT - நேர்

STRAIT - நீர்சந்தி, நீரிணை

STRAW (BOTTLE) - உறிஞ்சி

STRAW (HAY) - வைக்கோல்

STRAWBERRY - செம்புற்றுப்பழம்

STREAM - புனல்

STRETCHER - டோலி

STRIP - கீற்று

STROLLER - இழுபெட்டி

STRONTIUM - சிதறியம்

STUDIO - படமனை

STUMPS (CRICKET) - குச்சம்

STURGEON - கோழிமீன்

STYLUS - எழுத்தாணி

SUBCONTINENT - துணைக் கண்டம்

SUBMARINE - நீழ்மூழ்கிக் கப்பல்

SUGAR - சர்க்கரை, சீனி

SUGAR BEET - சர்க்ரைக் கிழங்கு

SUGGEST, SUGGESTION (HINT) - சூசகி, சூசகம்

SUGGEST, SUGGESTION (IDEA) - எடுத்துரை, எடுத்துரைப்பு

SULPHUR - கந்தகம்

SULTRY - புழக்கமான

SUMP - கட்டுத் தொட்டி

SUNBERRY - மனத்தக்காளி

SUPERPOWER - வல்லரசு

SUPERIOR VENECAVA - மேல்பெருஞ்சிரை

SUPERSTITION - மூடநம்பிக்கை

SUPERSONIC - ஒலிமிகை

SURFING - கடல்சருக்கல்

SURGEON, SURGERY - பண்டுவர், பண்டுவம்

SURPLUS - மிகை

SURVEY (LAND) - நில அளவை

SURVEYOR - நிலஅளவர்

SUITCASE - கைப்பெட்டி

SWAMP - சதுப்பு நிலம்

SWAN - அன்னம்

SWEATER - வெயர்வி

SWEET SORGHUM - சர்க்கரைச் சோளம்

SWITCH - விசை (KEY), திறப்பான்

SYLABUS - அசை

SYMPTOM - அறிகுறி

SYPHILIS - கிரந்தி நோய்

 

T - வரிசை

TABLE - மேசை

TABLE TENNIS- மேசைப்பந்தாட்டம்

TADPOLE - தலைப்பிரட்டை

TAILOR - தையலர், தையலாளர்

TALC - பட்டுக்கல்

TANGERINE - கமலாப்பழம்

TANK (CONTAINER) - தொட்டி

TANK (WAR) - பீரங்கி வண்டி

TANTALLUM - இஞ்சாயம்

TAPIOCA - மரவள்ளிக்கிழங்கு

TAXI - அழைப்பூர்தி, அழைப்புந்து

TAPEWORM - தட்டைப்புழு

TAPE RECORDER - நாடாப் பதிவி

TAR - கீல்

TARPAULIN - படங்கு, கீல்ப்பாய்

TAVERN - தவறணை

TEA - தேநீர் (DRINK), தேயிலை (GRAINS, LEAVES)

TECHNETIUM - பசகன்

TECHNICIAN - தொழ்நுட்பப் பணியாளர், தொழிற்பணியர்

TELEPHONE - தொலைபேசி

TELE-TEXT - தொலையுரை

TELEVISION - தொலைகாட்சி

TELEX - தொலைப்பதிவு

TELLER - காசாளர்

TELLURIUM - வெண்கந்தகம்

TEMPLE - ஆலயம், கோயில்

TEMPLE (OF THE HEAD) - கன்னப்பொறி

TENDON - தசைநாண்

TENNIS - வரிப்பந்தாட்டம்

TERBIUM - தென்னிரும்பு

TERRA-COTTA - சுடுமண்(பொருள்)

TERMITE - கறையான்

TEST CRICKET - தேர்வு துடுப்பாட்டம்

TETANUS - ரண ஜன்னி, ஏற்புவலி, தசைவிறைப்பு

TETANUS SHOT - ஏற்பு ஊசி

TEXTBOOK - பாடநூல்

THEATRE - திரையரங்கு

THERMAL POWER - அனல் மின்சாரம்

THERMOMETER - வெப்பமானி

THORIUM - இடியம்

TICKET - (பயணச்)சீட்டு

TIDE - (கடல்)ஓதம்

TILE (FLOOR) - தரை ஓடு

TIME-TABLE - நேரசூசி, கால அட்டவணை

TIN (CAN) - தகரம்

TIN (METAL) - வெள்ளீயம்

TIPS - கொசுறு

TISSUE (BIOLOGICAL) - இழையம்

TISSUE (NAPKIN) - மெல்லிழுப்புத்தாள்

TITANIUM - வெண்வெள்ளி

TOAD - தேரை

TOLERANCE - சகிப்பு

TOLL GATE - சுங்கச்சாவடி

TONIC - தெம்பூட்டி

TOOTHBRUSH - பல் தூரிகை

TOOTHPASTE - பற்பசை

TOPAZ - புஷ்பராகம்

TOPOLOGY - நிலவுருவியல், நிலவுருவம்

TORCHLIGHT - சுடரொளி

TORPEDO - கடற்கணை

TOUCH-SCREEN - தொடுதிரை

TOURISM - சுற்றுலா

TOURIST - சுற்றுலாப் பயணி

TOWER - கோபுரம்

TRACK (RAIL) - தண்டவாளம், இருப்புப்பாதை

TRACTION - துரக்கம்

TRACE, TRACEABILITY - சுவடுகாண், சுவடுகாணல்

TRACK, TRACKABILITY - தடங்காண், தடங்காணல்

TRACTOR - ஏருந்து

TRADE-MARK - வர்த்தகக் குறி

TRAIN (GENERAL MULTI-CARRIAGE) - தொடர்வண்டி

TRAIN (RAIL) - இருப்பூர்தி, கோச்சி

TRAIN (TEACH) - பயிற்சியளி

TRAINEE - பயிலாளர்

TRAINER - பயிற்றாளர்

TRAITOR - (தேச)துரோகி

TRAM - கம்பிப் பேருந்து

TRANSFORMER - மின்மாற்றி

TRANSPONDER - செலுத்துவாங்கி

TRAVEL AGENCY - பயண முகமையகம்

TRAVEL AGENT - பயண முகவர்

TRAVELLER'S CHECQUE - பயணியர் காசோலை

TRANSFER PASSENGER - மாற்று பயணி

TRANSIT PASSENGER - இடைநிற் பயணி

TRANSIT LOUNGE - மாற்றுப்பயணியர் ஓய்வறை

TREADMILL - ஓடுபொறி

TREASON - (தேச)துரோகம்

TREMOR - நிலநடுக்கம்

TRIAL PACK - பரிட்சார்த்தச் சிப்பம்

TRIGGER (GUN) - குதிரை

TROLLEY - தள்ளுவண்டி

TROPIC OF CANCER - கடக ரேகை

TROPIC OF CAPRICORN - மகர ரேகை

TROPICS, TROPICAL - வெப்பமண்டலம், வெப்பமண்டல

TRUE MAHOGANI - சீமைநுக்கு

TRUMPET - எக்காளம்

TRUSTEE - அரங்காவலர், மரைக்கார் (ISLAMIC)

TSUNAMI - ஆழிப்பேரலை

TUBE (CREAM, OINTMENT) - பிதுக்கு

TUBE - தூம்பு

TUBELIGHT - குழல்விளக்கு

TUBERCULOSIS - காசநோய்

TUBEROSE - நிலச்சம்பங்கி

TULIP - காட்டுச்செண்பகம்

TUMOUR - கழலை

TUNGSTEN - மெல்லிழையம்

TURBULENCE - கொந்தளிப்பு

TURMERIC - மஞ்சள்

TURNING POINT - திருப்பும் முனை

TURNIP - நூல்கோல்

TURPENTINE - கற்பூரத் தைலம், கற்பூரநெய்

TURQUOISE - பேரோசணை

TUSKER (ELEPHANT) - கொம்பன்யானை

TWIG - சுள்ளி

TWILIGHT - அந்தியொளி

TYPEWRITER - தட்டச்சுப்பொறி

TYPIST - தட்டச்சர்

TYRANNY - கொடுங்கொண்மை, அராஜகம்

TYRE - உருளிப்பட்டை

 

U - வரிசை

UNIFORM (DRESS) - சீருடை

ULTRAVIOLET - புறஊதா

ULTRASONIC - கேளாஒலி

ULTRASOUND - ஊடொலி

UNARMED - நிராயுதபாணி

UMBRELLA - குடை

UMBRELLA THORN - நாட்டு ஓடை

UNANANYMOUS, UNANYMOUSLY - ஏகோபித்த, ஏகோபித்து

UNITED NATIONS - ஐக்கிய நாட்டு சபை, ஐநா சபை

UNIVERSITY - பல்கலைக்கழகம்

UPDATE - புதுப்பிப்பு

URANIUM - அடரியம்

URANUS - அகநீலன்

URETER - சிறுநீர்ப் புறவழி

URGENT - அவசரமான

UTERUS - கருப்பை

UTENSIL - பாத்திரம்

 

V - வரிசை

VACUUM CLEANER - தூசி உறிஞ்சி

VALUE - விழிமியம்

VALVE - ஓரதர்

VAN - கூடுந்து

VANADIUM - பழீயம்

VANILLA - வனிக்கோடி

VARNISH - மெருகெண்ணை, மெருகுநெய்

VEIN - சிரை

VELVET - பூம்பட்டு, முகமல்

VENTILATOR - காலதர்

VENUS - வெள்ளி (கோள்)

VERDIGRIS - செம்புக்களிம்பு

VINEGAR - புளிக்காடி

VIPER - விரியன்

VIOLIN - பிடில்

VIRUS - நச்சுயிரி

VIRGO - ஆயிழை, கன்னியராசி

VISA - விசைவு

VISCOUS, VISCOSITY - பிசுக்கானம் பிசுக்குமை

VISITING CARD - முகப்பு அட்டை

VIDEO CASSETTE - ஒளிப்பேழை

VOMER BONE - கலப்பை எலும்பு

 

W - வரிசை

WALKIE-TALKIE - நடைபேசி

WALRUS - கடற்பசு

WANDER - சுற்றித்திரி

WAREHOUSE - பண்டகசாலை

WARRANT - பற்றாணை

WART - மரு

WASH AREA - அலம்பகம்

WASH BASIN - அலம்புமித்தம், கழுவுகுவளை

WASHERMAN - கட்டாடி, சலவைக்காரர்

WASHING POWDER - சலவைத்தூள்

WATER COOLER - நீர்க்குளிரி

WATER HEATER - நீர்வெம்மி

WATER-PROOF - நீர்ப்புகா

WATER RESISTANT - நீரெதிர்

WATCHMAN - காவலாளி

WATCH TOWER - காவல்மேடை

WASHING MACHINE - சலவை இயந்திரம்

WAX (CANDLE) - மெழுகு

WAX (EAR) - (காதுக்)குறும்பி

WEATHER - வானிலை

WEB CAM - இணையப் படப்க்கருவி

WEBSITE - இணையதளம்

WEDGE - ஆப்பு

WELD, WELDING, WELDING ROD - பற்றவை, பற்றவைத்தல், பற்றுக்கோல்

WET, WETNESS - ஈரமான, ஈரம்

WET LAND - நஞ்செய்

WET GRINDER - விசையுரல், விசை உரல்

WHALE - திமிங்கலம்

WHEAT - கோதுமை

WHEAT BRAN - கோதுமைத் தவிடு

WHET (v.), WHETSTONE - சாணைபிடி (வினைவேற்சொல்), சாணை(க்கல்)

WHIP - கசை

WHISPER - குசுகுசுப்பு, குசுகுசுத்து (வினை வேற்சொல்)

WHISTLE - ஊதல்/சீட்டி, சீட்டியடி (வினை வேற்சொல்)

WHITE - வெள்ளை

WHITE CEMENT - வெண்காரை

WHITE DWARF - வெண் குறுமீன்

WHITE GOLD - வெள்ளித் தங்கம்

WHITE VITRIOL - வெள்ளைத் துத்தம்

WHOLESALE - மொத்தமான

WICKET (CRICKET) - இலக்கு

WIDOW - விதவை

WIDOWER - விதவன், தாரமிழந்தவன்

WILD JASMINE - காவா, காட்டுமல்லிகை

WINCH - மின்னிழுவை

WIND SOCK - திசைக்கூம்பு

WINDMILL - காற்றாலை

WINE - தேறல்

WINTERGREEN - கோலக்காய்

WIRE TRANSFER - கம்பி பரிமாற்றம்

WIRELESS - கம்பியில்லா

WOODPECKER - மரங்கொத்தி

WOOD POLISH - மரவெண்ணை

WORD PROCESSOR - சொற்செயலி

WOLF - ஓநாய்

WOOL - கம்பளம்

WORTH - பெறுமதி, பெறுமானம்

WREATH - மலர்வளையம்

WRIST - மணிக்கட்டு

 

X - வரிசை

X-RAY - ஊடுக்கதிர்

XEBEC - முப்பாய்ப்படகு

XENON - அணுகன்

XEROPHYTE - பாலைவனத் தாவரம்

XEROX - நகல் பொறி, நகலி

XYLEM - உட்குழாய்த் தசை

XYLOPHONE - சுரம் இசைவி

 

Y - வரிசை

YAM - சேனைக்கிழங்கு

YARD - கஜம்

YARDSTICK - அளவுகோல்

YARN - நூலிழை

YAGHT - படகு, பரிசல்

YEAR-BOOK - ஆண்டுநூல்

YEAST - புளிச்சொண்டி

YELLOW - மஞ்சள்

YELLOW OLEANDER - சீமையலரி

YOLK - மஞ்சள் கரு

YTTERBIUM - திகழ்வெள்ளீயம்

YTTRIUM - திகழியம்

 

Z - வரிசை

ZAMINDAR - பண்ணையார்

ZIGZAG - எதிர்புதிரான

ZINC - துத்தநாகம்

ZINNIA - நிறவாதவப்பூ, நிறவாதவன்

ZIGZAG - எதிர்புதிரான

ZIRCOMIUM - வன்தங்கம்

ZUCCHINI - சீமைச் சுரைக்காய்

ZONE - வட்டாரம்

ZOO - விலங்குப் பூங்கா

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

ENGLISH-TAMIL COMMON DICTIONARY

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு செவ்வாய், 17 ஏப்ரல், 2007 Free Web Counter